ส่วนหนึ่งของการเชื่อมในโรงงานรถยนต์ขนาดใหญ่

ภาพถ่ายโรงงาน

โรงงาน_img__008

โรงงาน_img__009 โรงงาน_img__010

1

โรงงาน_img__012 โรงงาน_img__013 โรงงาน_img__014

โรงงาน_img__015 โรงงาน_img__016 โรงงาน_img__017

โรงงาน_img__018 โรงงาน_img__019 โรงงาน_img__020

โรงงาน_img__001 โรงงาน_img__002 โรงงาน_img__003

โรงงาน_img__004 โรงงาน_img__005

โรงงาน_img__006 โรงงาน_img__007

วิสัยทัศน์องค์กร_img01